Virnex

Liiketoiminnan

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Asiakkaat, omistajat ja muut yrityksen merkittävät sidosryhmät odottavat, että yritys toimii vastuullisesti ja kehittää toimintaansa vastaamaan kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ilman suunnitelmaa vastuullisuusteot jäävät helposti irrallisiksi tai kokonaan tekemättä.

Paras tapa varmistaa positiiviset vaikutukset liiketoimintaan on laatia vastuullisuusohjelma, joka huomioi sidosryhmien odotukset ja pyrkii vastaamaan muuttuneeseen kysyntään mahdollisimman kestävästi. Sen jälkeen vastuullisuudesta voidaan viestiä ja sitä voidaan raportoida sekä johtaa.

Vastuullisuusohjelma

Varmista yrityksesi merkitys kestävässä kehityksen markkinassa 

Tunne sidosryhmien odotukset Vastuullisuusohjelmaan kuuluu keskeisenä osana tunnistaa tärkeiden sidosryhmien odotukset. Kun ne tiedetään, on mahdollista palvella asiakkaita paremmin ja varautua kysynnän kehittymiseen jo ennalta. 

Vastuullisuus on kommunikoitavissa 
Vastuullisuudesta ja omasta merkityksestä kertominen on monelle yhtiölle hankala aihe. Vastuullisuusohjelma kertoo, mitä yritys haluaa saavuttaa ja miksi. Sen pohjalta on helpompaa viestiä. 

Vastuullisuus mahdollistaa kasvun 
Kun vastuullisuutta tarkastellaan liiketoiminnan mahdollistajana, se tukee ja kehittää   ydinliiketoimintaa sekä kilpailuedun rakentumista. 

Miten vastuullisuusohjelma toteutetaan? 

 1. Selvitetään yritykseen kohdistuvat vastuullisuusodotukset toimintaympäristöstä ja sidosryhmiltä.  
 1. Tunnistetaan oman toiminnan ja koko arvoketjun vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ymmärretään yrityksen rooli kestävässä kehityksessä.  
 1. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelma, joka mahdollistaa vastuullisuuden kehittämisen, johtamisen, mittaamisen ja viestinnän. 

Mitä vastuullisuusohjelma sisältää? 

Ohjelmassa määritellään, mitä yritys vastuullisuustyöllään tavoittelee ja miksi. Vastuullisuusohjelmassa tunnistetaan ne yrityksen vastuullisuuskehityksen painopisteet, joissa se kykenee ja haluaa tehdä suurimman positiivisen vaikutuksen ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Teemojen tunnistamisessa sidosryhmien odotukset ja tarpeet ovat keskeisessä roolissa. Suunnitelmalla ja sen läpinäkyvällä seurannalla varmistetaan, että halutut tavoitteet toteutuvat sekä sidosryhmät (mm. asiakkaat) voivat seurata työn kehitystä. 

Vastuullisuusohjelma sisältää

 • Sidosryhmäanalyysit 
 • Olennaisuusarvioinnit 
 • Työpajat johdolle ja henkilöstölle 
 • Vastuullisuusraportointia tukevan mittariston 
 • Vastuullisuusprosessien konsultoinnin 
 • Graafisen toteutuksen 
 • Vastuullisuusviestinnän suunnitelman 

Seuranta on ratkaisevaa 

Vasta toteutuessaan suunnitelma luo todellista arvoa. Siksi vastuullisuusohjelmaan kuuluu keskeisenä osana seurantataulukko. Siihen kirjataan aihe ja tavoite, jossa yritys haluaa kehittyä. Mitä saavutuksia on tavoitettu sekä mitä yritys aikoo tehdä seuraavaksi. Myös epäonnistumisista on tärkeää kertoa, koska avoin kommunikointi luo uskottavuutta.

Raportointi

EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) määrittelee, että ensimmäiset kestävyysraportit tehdään vuodelta 2024 ja julkaistaan vuonna 2025. Raportointivelvoite koskee Suomessa arviolta 800–1000 yritystä, joilla kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta täyttyy:    

 vähintään 250 työntekijää   

 liikevaihto 40 miljoonaa tai    

 tase 20 miljoonaa 

Suuremmille yrityksille asetetut raportointivaatimukset luovat paineita kestävyysraportointiin myös pienemmille yrityksille, vaikka raportointivelvoitteen ehdot eivät vielä täyttyisi. Raportointivelvolliset yritykset haluavat varmistaa koko arvoketjun vastuullisuuden ja vaativat siksi dataa vastuullisuudesta myös kumppaneiltaan. 

Regulaation myötä kestävyysraportointi tulee myös tiiviiksi osaksi hallitusvastuuta. CSRD edellyttää vastuullisuuteen liittyvän strategian raportoimista ja sen linkitys yrityksen liiketoimintaan tulee voida tulevaisuudessa osoittaa. Tämä tarkoittaa, että kestävyystietojen olemassaolosta ja niiden luotettavuudesta vastaa hallitus. Lisäksi tietojen varmentamisesta tulee pakollista.

Vastuullisuustiimi palveluna

Kun yrityksellä ei ole omaa osaamista tai resurssia lähteä kehittämään omaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta, voi osaamisen ja johtamisen hankkia palveluna –vastuullisuustiimi palveluna. 

Vastuullisuustiimi palveluna sopii erityisesti yritykselle, joka ei vielä tiedä, miten vastuullisuuden kehittäminen tulisi aloittaa omassa organisaatiossa. 

Palvelun edut

 • Mahdollistaa riskittömän mallin lähteä kehittämään yhtiön vastuullisuutta.  
 • Yritysvastuusta tulee osa yrityksen liiketoiminnan arkea. Henkilöstön osaaminen ja kyvykkyys kehittyy laaja-alaisesti.  
 • Kustannustehokkuus 
 • Vastuullisuustiimi palveluna on joustava resurssi, jonka käyttö on määräaikaista. 
 • Riippumaton asiantuntijatiimin kykenee tarkastelemaan tilannetta ulkopuolisen silmin. 
 • Vaivaton käyttöönotto, joka huomioi yrityksen lähtötilanteen mahdollisimman hyvin.
 • Resurssit ja osaaminen eivät rajoitu yksilön kompetenssiin ja resursseihin. Palvelun taustalla on tiimi eri alueiden osaajia ja kumppaniyrityksiä.  

Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuudesta viestiminen on siis osa yrityksen vastuullisuutta. Viestimällä yrityksen vastuullisesta toiminnasta siitä tehdään myös sen kilpailuetu ja vahvistetaan niin yrityksen brändiä, työnantajakuvaa, henkilöstön motivaatiota, markkina-asemaa kuin mahdollisuuksia vaikuttaa koko yhteiskuntaan. 

Viestintä on myös yrityksen vastuulliseen toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvää strategisen tason toimintaa, jolla varmistetaan vastuullisen liiketoiminnan edellytykset. 

Vastuullisuusviestinnän funktiot

 • Yrityksen huomiota vaativat viestit: Mitä yrityksen / organisaation pitää ymmärtää toimintaympäristöstään ja missä keskusteluissa yrityksen on syytä olla mukana.  
 • Oma ymmärrys ja sisäinen viestintä: Sisäinen ymmärrys on olennaista, jotta vastuullisiin toimintatapoihin sitoudutaan ja niistä tulee käytäntöjä. 
 • Yrityksestä ulos lähtevät viestit: Kiinnostavalla viestinnällä yritys tekee näkyväksi omia toimintatapojaan ja luo niille arvoa sekä kysyntää. 

Vastuullisuusviestinnän palveluitamme ovat 

 • Haastattelut ja analyysit, sidosryhmäkyselyt 
 • Viestintästrategia, markkinointisuunnitelma, vastuullisuus brändiviestinnässä, strategiaviestintä 
 • Työpajat ja koulutukset henkilöstölle ja avainhenkilöille: sisäinen viestintä, vastuullinen työnantaja, vastuullinen viestintä, vastuullinen brändi 
 • Sisällöntuotanto: artikkelit, blogit, uutiskirjeet, verkko- ja somesisällöt 
 • Mediaviestintä ja tiedotteet 
 • Viestinnän materiaalit; graafinen suunnittelu, esitteet, verkkosivut 

Mitä arvoa vastuullisuusviestintä tuottaa? 

 • Toimintaympäristön tunteminen 
 • Strategisten tavoitteiden asettaminen 
 • Toiminnan ja brändin kehittäminen  
 • Sisäisen tiedon hyödyntäminen  
 • Henkilöstön sitoutuminen  
 • Vastuullisuuden muuttaminen kilpailueduksi  
 • Osaajien houkutteleminen  
 • Tiedon lisääminen  
 • Markkinan muuttaminen  
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Tutustu myös muihin vastuullisen
liiketoiminnan palveluihimme

Lisää tehoa liiketoimintaan

Mitä kannattaa tehdä, jos haluaa liiketoiminnastaan kestävää, kannattavaa ja kustannustehokasta epävarmassa markkinatilanteessa?

kuvituskuva, jossa teksti Maailma muuttuu kahdella tavalla. Digitalisaatiolla ja kestävillä ratkaisuilla.

Ota yhteyttä

Mikäli haluat kehittää oman yrityksesi vastuullisuutta, tuotteita ja liiketoimintaa vastaamaan paremmin sinulle tärkeiden sidosryhmien odotuksia, ota yhteyttä.

Joona Kallinen

Joona Kallinen

Liiketoimintajohtaja vastuullisuus

+358 50 350 3010