Virnex Group logo

Tiedolla johtamisen ratkaisut

Kun data ja tieto on hyvin hallussa, sen avulla on helppo johtaa. Termillä ”tiedolla johtaminen” viitataan prosessiin, jossa tietoa hyödynnetään organisaation päätöksenteon ja toiminnan tehostamiseen. Tässä kontekstissa tiedon katsotaan olevan keskeinen resurssi, joka auttaa ymmärtämään toimintaympäristöä, ennustamaan tulevaisuutta, ja tekemään parempia strategisia päätöksiä.

Tiedolla johtaminen painottaa tietoisen päätöksenteon merkitystä kaikilla organisaation tasoilla ja se pyrkii varmistamaan, että päätökset tehdään luotettavan ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Data- ja analytiikkapalvelut

Organisaatioiden eri liiketoiminta-alueilta, järjestelmistä ja toimintaympäristöstä kerätään paljon erilaista dataa. Jotta data voidaan muuttaa arvokkaaksi tiedoksi, se täytyy kerätä siiloistaan alustalle, jossa se voidaan siivota ja jalostaa ymmärrettävämpään muotoon. Tähän tarvitaan tiedonhallintaan kehitettyjä ratkaisuja, niin sanottuja data-alustoja (data platform).

Henkilö työskentelemässä tietokoneella.

Asiakkaidemme tyypillisiä haasteita

 • Kokonaiskuva organisaation tietopääomasta puuttuu  
 • Data on hankalasti saatavissa  
 • Datan hyödyntämisen tavoitteet ja käyttökohteet eivät ole selkeitä  
 • Datan laadussa on haasteita  
 • Datan hyödyntämisen kokonaisuus on osin vanhentunut  
 • Kehitystarpeita on, mutta pidemmän tähtäimen näkemys puuttuu  
 • Kehittäminen on siiloutunutta  
 • Kehitystyön linkittäminen strategiaan puuttuu  
 • Dataan liittyvät toimintamallit ja roolit eivät ole selkeitä  
 • Dataosaaminen on puutteellista 

Data-alustat

Data-alustan avulla organisaatiot voivat analysoida ja hyödyntää tietoa tehokkaammin, mikä auttaa esimerkiksi paremman päätöksenteon tekemisessä, liiketoiminnan kehittämisessä, asiakaskokemuksen parantamisessa ja tuotekehityksessä.  

Data-alustat mahdollistavat datan integroinnin esimerkiksi tietokannoista, pilvipalveluista, sensoreista ja muista laitteista. Data-alustoihin kuuluvat usein esimerkiksi tietokannat, datan tallennus- ja jakelujärjestelmät, ohjelmointirajapinnat (API:t) sekä analytiikkatyökalut. Data-alustojen käyttöön liittyy usein myös tietoturva- ja tietosuoja-asioita, joita on tärkeää huomioida datan keräämisessä ja käytössä.  

Datan hyödyntäminen

Yhteiselle data-alustalle yhdenmukaisesti prosessoitu, analysoitu ja visualisoitu tieto on reaaliaikaisesti käytettävissä ristiin eri liiketoimintojen, prosessien ja järjestelmien välillä.  Data-alusta koostuu usein erilaisista tietojärjestelmistä ja -komponenteista, jotka ovat integroitu yhteen saumattomasti. Alusta mahdollistaa datan keräämisen, tallentamisen, hallinnan, jalostamisen ja analysoinnin yhdessä paikassa, jolloin datan hyödyntäminen ja jakaminen on helpompaa.  

Alustojen avulla organisaatiot voivat yhdistää dataa eri järjestelmistä ja hyödyntää sitä liiketoiminnassaan, kuten analysoimalla asiakaskäyttäytymistä, optimoimalla tuotantoprosesseja, tehostamalla logistiikkaa tai ennustamalla markkinatrendejä. Data-alustojen avulla organisaatiot voivat myös hallita datan jakamista eri osapuolten kesken, kuten asiakkaiden, kumppanien tai muiden organisaatioiden kanssa. 

Datan määrä ja hallittavuus

Data-alustojen merkitys on kasvanut nopeasti digitalisaation myötä, sillä organisaatioiden tarve käsitellä suuria datamääriä on kasvanut merkittävästi. On tärkeää, että organisaatiot valitsevat oikeanlaisen data-alustan liiketoiminnallisiin tarpeisiinsa, jotta datan hyödyntäminen onnistuu mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. 

Monipuoliset teknologia- ja alustavaihtoehdot 

Alustoja voidaan toteuttaa useilla eri teknologioilla, kuten pilvipalveluilla, paikallisilla palvelimilla tai hybridimallilla. Useimmat data-alustat ovat skaalautuvia, jolloin niitä voidaan tarvittaessa laajentaa vastaamaan organisaation kasvavaa datanhallinnan tarvetta.  

Virnex kehittää kestäviä ja eri tarpeisiin skaalautuvia data-alustoja, joilla liiketoimintatieto on nopeasti hyödynnettävissä. Ratkaisut rakennetaan aina asiakaskohtaisesti yrityksessä käytössä olevien järjestelmien, datan määrän ja tarpeiden pohjalta. Prosessiin kuuluvat kaikki vaiheet suunnittelusta ja alustan kehittämisestä sen rakentamiseen, ylläpitoon, jatkuviin integraatioihin ja testaamiseen sekä automaatioratkaisuihin. 

Huolellisella suunnitteluvaiheella varmistetaan, että alustaa voidaan kehittää jatkuvasti tarpeiden muuttumisen tai uusien integraatiotarpeiden myötä. Virnex huolehtii myös datan turvallisesta säilyttämisestä ns. ”dataholveissa”, joihin data varastoidaan ja joista se on kätevästi käytettävissä. 

Yhdessä digitaalisesti yhdenmukaistettujen prosessien ja älykkään automaation kanssa data-alustoille saadaan kerättyä kaikki liiketoiminnan kannalta olennainen tieto reaaliaikaisesti hyödynnettäväksi. Näin yrityksen johdolla on aina käytettävissään paras datapohjainen tieto, johon päätökset voi perustaa ja jonka pohjalta liiketoimintaa voi jatkuvasti kehittää ja optimoida. 

Laadukkaiden teknologioiden avulla kerätty tieto on myös luotettavampaa, eikä sen prosessointi sido henkilöresursseja vaan vapauttaa ne tuottavampaan käyttöön. 

Datan laadunhallinta

Datan laadun hallinta on kriittinen tekijä modernissa liiketoiminnassa. Se mahdollistaa organisaation datan tehokkaan hyödyntämisen strategisessa päätöksenteossa ja liiketoiminnan tulosten parantamisessa.  

Datan laadun hallinta (data quality management) tarkoittaa prosessien, teknologioiden ja politiikkojen yhdistelmää, jonka avulla varmistetaan kerätyn datan tarkkuus, luotettavuus ja soveltuvuus käyttötarkoituksiinsa. Tämä sisältää datan virheettömyyden, täydellisyyden, päivitettyisyyden, yhdenmukaisuuden ja saatavuuden varmistamisen. 

Meillä Virnexillä asiantuntijamme käyttävät muun muassa Great Expectations työkalua, joka auttaa datan laadun hallinnassa. Se on avoimen lähdekoodin kirjasto, jota käytetään datan validointiin, dokumentointiin ja profilointiin. Great Expectations mahdollistaa sen, että datatieteilijät ja kehittäjät voivat asettaa odotuksia datalle, jota he käyttävät tai analysoivat. 

Neljä henkilöä istumassa kokouspöydän ääressä

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen on toimintamalli, jossa organisaatio hyödyntää dataa tehokkaasti liiketoiminnassa, tekee päätökset tietoon perustuen ja mittaa tavoitteiden saavuttamista datan avulla.   

Muutos dataohjautuvammaksi organisaatioksi voidaan käynnistää hyvin erilaisissa vaiheissa ja tilanteissa oleville yrityksille. Tiedolla johtamisesta voidaan puhua, kun saatavilla olevaa tietoa käytetään tietoisesti ja tavoitteellisesti liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tiedolla johtaminen onkin ennen kaikkea ymmärryksen tuottamista, sillä datalla ei ole itseisarvoa vaan sitä pitää hyödyntää tehokkaasti liiketoiminnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. Tässä moni yritys tarvitsee apua.   

Mistä lähdetään liikkeelle?

Tieto-ohjautuvuuden kehittäminen voidaan käynnistää hyvin erilaisista lähtötilanteista. Jos tiedolla johtamisen tilanteenne vaatii selkiyttämistä, nykytilanteen kartoituksemme auttaa vahvuuksien sekä kehitystarpeiden tunnistamisessa.  

Tiedolla johtaminen ei ala teknologioista vaan liiketoimintastrategiasta. Autamme teitä määrittelemään tiedolla johtamisen vision ja strategian liiketoimintastrategianne pohjalta. Tuemme teitä tiedolla johtamisen strategian täytäntöönpanossa ja autamme kehittämisen tiekartan sekä tehokkaiden toimintamallien määrittelyssä. Tiedolla johtamisen asiantuntijamme auttavat tieto-ohjautuvuuden jatkuvassa kehittämisessä. Koulutuksemme kehittävät organisaationne datataitoja sekä tieto-ohjautuvaa kulttuuria.  

Muutos dataohjautuvampaan organisaatioon kannattaa tehdä hallitusti ja systemaattisesti. Johdon tuki on aina muutoksen perusedellytys. Tuemme johtoanne muutoksessa sekä autamme luomaan toimivaa dialogia liiketoiminnan ja teknologian välille. Valmennamme johtoanne sekä autamme tunnistamaan tiedolla johtamisen mahdollisuudet. 

Mies istuu neuvotteluhuoneessa, pöydällä on kannettavia tietokoneita, hedelmäkulho ja post-it-lappuja.
Kuusi henkilöä keskustelemassa iloisesti toimiston aulassa.

Me Virnexissä autamme yrityksiä kaikissa tilanteissa ja tarpeissa, kun yritysjohto kaipaa lisää tietoa, tukea tai ymmärrystä liiketoiminnan fiksuun ja kustannustehokkaaseen kehittämiseen.  

Autamme organisaatiotanne 

 • Määrittelemään tiedolla johtamisen strategian liiketoimintastrategian pohjalta   
 • Tunnistamaan ja priorisoimaan tiedolla johtamisen kehityskohteet   
 • Luomaan toimivan tiedolla johtamisen mallin ja prosessit   
 • Kehittämään tieto-ohjautuvuutta sekä datataitoja systemaattisesti   
 • Tunnistamaan olennaisen tiedon ja hyödyntämään sitä    
 • Luomaan edellytykset yrityksen eri funktioiden väliselle vuorovaikutukselle    
 • Ymmärtämään dataa ja kysymään siltä oikeita kysymyksiä   
 • Tekemään tarvittaessa fiksuja järjestelmähankintoja ja -integraatioita   
 • Varmistamaan, että resurssit käytetään tehokkaasti ja oikeisiin asioihin.   

Muutos dataohjautuvampaan organisaatioon tähtää aina asioiden tekemiseen fiksummin. Siksi myös tämä muutosprosessi kannattaa toteuttaa hallitusti ja systemaattisesti kokeneiden ammattilaisten avulla.    

Me Virnexin asiantuntijat toimimme organisaatiosi oppaina matkalla tiedolla johtamiseen ja muutoksen toteuttamiseen käytännössä niin, että organisaatiosi oppii kehittymään itse ja omaksumaan jatkuvan oppimisen sekä kehittymisen toimintatavat. Työmenetelmiämme ovat työpajat, haastattelut, koulutukset ja valmennukset. 

Ota yhteyttä

Meidän asiantuntijamme toimivat oppaina uudessa digitaalisessa maailmassa ja tekevät siitä ymmärrettävän. ​Tarvitsit sitten yksittäistä konsulttia osaksi yrityksesi tiimiä tai kokonaisnäkemystä tiedolla johtamisesta, ota meihin yhteyttä!

Jani Laakso

Jani Laakso

Myyntijohtaja räätälöidyt ratkaisut

0401837447