Tietosuoja

Tutustu selosteeseen alla

arrow

Tietosuoja

Virnex toimittaa asiakkaidensa käyttöön erilaisia digitaalisia palveluja, joita tuotetaan, ylläpidetään sekä kehitetään tietoturvallisuutta ja laatua korostaen. Tuotamme valtaosan palveluistamme yhteistyökumppaneidemme konesaleissa Suomessa.

Vastaamme asiakkaidemme palveluiden kattavasta tietoturvallisuudesta, toiminnan vaatimustenmukaisuudesta ja palvelutuotannon jatkuvuudesta yhdessä asiakkaan kanssa. Varmistamme asiakkaan palvelun luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden riippumatta siitä, onko aineisto määritelty salassa pidettäväksi tiedoksi.

Asiakkaan tietojen turvaamiseksi ja tarvittavan turvatason saavuttamiseksi, käytämme monia teknologisia ja hallinnollisia turvallisuustoimenpiteitä.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999, 10 ja 24 §) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaselostettamme päivitetään toimintamme ja käyttämiemme teknologioiden kehittämisen myötä. Tietosuojaselosteen sisältö voi näin ollen muuttua. Päivitetty 24.5.2018. 

Henkilötietolain (523/1999, 10 ja 24 §) mukainen tietosuojaseloste.

Tietosuojaselostettamme päivitetään toimintamme ja käyttämiemme teknologioiden kehittämisen myötä. Tietosuojaselosteen sisältö voi näin ollen muuttua.

Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Virnex Oy
Askonkatu 9F
15100 Lahti
+358 10 232 7600
info@virnex.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Juvonen
Tietosuojavastaava & liiketoimintapäällikkö
+358 40 505 3133
etunimi.sukunimi@virnex.fi

3. Rekisterin nimi

Virnex Oy:n asiakastietojen tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Virnex Oy:n asiakastietojen tietosuojaselosteen henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen ja hallinnointiin sekä asiakassuhteen ja asiakasviestinnän hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Kunkin asiakasyrityksen henkilötiedot vaihtelevat asiakkaalla käytössä olevan palvelun mukaan.

Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

Palvelun käyttäjien ja yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, henkilöiden yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. käyttäjätunnus, salasana, salasanan turvakysymykset), tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot, palautteet, reklamaatiot, laskutus- ja perintätiedot, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus, yhteydenottopyynnöt), rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt palveluun). Lisäksi mahdollisia markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyviä tietoja, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. palautekyselyihin, markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen) sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai asiakasyrityksen edustajalta asiakassuhteen aikana sekä palvelujen käytön kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Virnex ei käytä tai hyödynnä asiakkaan aineistoa muuhun kuin palvelusopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakkaan aineistoa ei näytetä, eikä luovuteta sivulliselle eikä anneta sitä oikeudetta teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Mahdollinen asiakkaan henkilötietoa koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajoitettu pääsy.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Virnex on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tietojen käyttämiseltä tai tietojen tuhoutumiselta.

Asiakkaalle tarjotusta palvelusta riippuen Virnexin sekä Virnexin yhteistyökumppaneiden teknisestä ylläpidosta vastaavalla henkilökunnalla saattaa olla pääsy palveluihin liitettyjen henkilöiden henkilötietojen tarkastelemiseen esimerkiksi helpdesk-toiminnan yhteydessä. Virnexin henkilökunta on työsopimuksissaan allekirjoittanut yrityksen hallussa olevia tietoja ja asiakasyritysten tietoja koskevan salassapitopykälän. Henkilöstön oikeudet ja valtuudet palveluiden tuottamisessa käytettävissä tietojärjestelmissä rajataan työtehtävien laajuus huomioon ottaen ja järjestelmiin pääsyä hallitaan kohdennettujen käyttöoikeuksien kautta.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Virnexin asiakasrekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen. Pyyntö tulee toimittaa Virnexin rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistoa ottamalla yhteyttä Virnexin rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Yhteydenotto
Johan Ekholm

Johan Ekholm

Liiketoimintajohtaja

line

Ota yhteyttä