Virnex logo

Mikä on vuokrajohtaja ja mitä etua vuokrajohtajuus tuo?

Työskentelytavat ovat muuttuneet suuresti viimeisen vuosikymmenen aikana. Ajatus vuokrajohtajasta johtamassa yrityksen ydintoimintoja ja työntekijöitä strategian toteuttamiseksi, oli muutamia vuosia sitten vielä hyvin kaukainen. Nyt asiat ovat kuitenkin toisin ja vuokratyöntekijöiden käyttäminen on laajentunut myös johtamiseen.

Mikä vuokrajohtaja sitten on? Hän on henkilö, joka työskentelee asiakasyrityksessä etukäteen tehtävässä sovitun ajan. Alihankintasopimuksen päättymisajankohta on myös asiakasyrityksen työntekijöiden tiedossa. Vuokrajohtajista ei ole ajatuksena tulla yrityksen työntekijää sopimusajan päätyttyä. Kuitenkin vuokrajohtajat tekevät todellisia, keskeisiä johtamistehtäviä: he hallinnoivat resursseja, tekevät aloitteita yrityksen tavoitteisiin ja tuloksiin pääsemiseksi ja johtavat työntekijöitä.

Virnex on tukenut suomalaisia organisaatioita vuokrajohtamisella jo usean vuoden ajan. Lue tästä artikkelista lisää, miten myös sinun yrityksesi voi hyödyntää tätä nykypäiväistä tapaa edistää yrityksesi tavoitteita ja strategiaa joustavalla mutta laadukkaalla tavalla.

Miksi yritys päättäisi valita vuokrajohtajan?

Yritykset palkkaavat käyttöönsä vuokrajohtajia useista eri syistä ja moniin eri tarkoituksiin. Tässä on koottuna niistä yleisimpiä.

Ulkopuolelta kokemusta ja asiantuntemusta
Asiakasyritykset mainitsevat usein sisäiset puutteet taidoissa tai kokemuksessa tärkeimpänä syynä siihen, että he hankkivat ulkopuolisia henkilöitä johtotehtäviin.

Vuokrajohtajilla on tyypillisesti laajempi työkokemus ja tuoreempaa erikoisosaamista kuin asiakasyritysten johtavassa asemassa olevilla työntekijöillä. Se, että heillä on tietoa ja osaamista, mitä monella organisaatiossa ei ole, antaa vuokrajohtajille mahdollisuuden toimia mahdollisimman tehokkaasti yrityksen hyväksi.

Toiseksi tärkeimpänä syynä on tilapäinen tarve
Kenties asiakasyrityksellä on jo erikoisosaamista, mutta lyhytaikaisesti tarvitaan lisäresursseja. Asiakasyritys ei halua luoda pysyvää työpaikkaa, vaan pyrkii löytämään tilapäisiä lisäresursseja. Ajatus määräaikaisten johtotehtävien luomisesta voi olla erityisen houkutteleva nopeasti kasvavissa yrityksissä, joissa johtotarpeet kehittyvät ja muuttuvat nopeasti, eivätkä toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet tai pitkäaikaiset sijaisuudet ole toivottavia, sekä yrityksissä, joissa harkitaan muutoksia epävarmaan tulevaisuuteen sopeutumiseksi.

Näin voidaan myös hallinnoida kiinteän henkilöstön määrää yrityksessä tehokkaammin, kun osa henkilökunnasta on joustavilla sopimuksilla.

Mies pitää esitelmää työpaikalla ja osoittaa fläppitaulua.

Millaisiin tilanteisiin vuokrajohtaja sopii?

Perinteisesti käsitys siitä, että organisaatioiden ylin johto hankkii muutosjohtajia suorittamaan irtisanomisia ja muita epämiellyttäviä tehtäviä välttyäkseen tekemästä niitä itse ei ole enää nykypäivää.

Vuokrajohtajilla on hyvät työvälineet käyttäytymisen ja prosessien muuttamiseen tilanteissa, joissa organisaation muutokset ovat välttämättömiä. Muutoksiin vaaditaan erityistä osaamista johtaa työtekijöitä, ja muuttaa syvään juurtuneita ajattelutapoja ja käyttäytymistä. Sisäisillä johtajilla on yleensä enemmän historiallista painolastia tällaisissa muutostilanteissa, joka voi heikentää heidän tehokkuuttaan muutoksen aikaansaamiseksi. Sopimusperusteiset johtajat ajattelevat syvällisesti työtehtäviään ja näkevät uransa eri tavalla kuin perinteiset palkkajohtajat.

Uusilla näkökulmilla ja oivalluksilla on käytännön arvoa organisaatioille, jotka pyrkivät lisäämään joustavuuttaan sekä muutosnopeuttaan.

Mies esittämässä jotain tietokoneeltaan kolmelle miehelle pöydän äärellä

Onko suhteilla merkitystä johtamistyössä?

Tyypillisesti työsuhteessa olevat johtajat kehittävät suhteitaan organisaatiossaan pitkällä aikavälillä. Vuokrajohtajalla ei ole käytössään vastaavia suhteita, joita ihmiset yleensä pitävät välttämättöminä hyvälle johtamiselle. Kuitenkin parhaimmillaan riippumattomuus voi tarjota luotettavuutta, objektiivisuutta ja rehellisyyttä.

Vuokrajohtajan etäisyys sisäisestä politiikasta voi auttaa heitä rakentamaan luottamusta, jolloin muut ovat vastaanottavaisempia heidän ohjeilleen, tuelleen ja neuvoilleen – ja ovat halukkaampia jakamaan ideoitaan.

Joissain tilanteissa yrityksen virallinen hierarkia, kulttuuri ja sosiaaliset rakenteet saattavat vähentää luottamusta työntekijäjohtajiin. Organisaation sisäpiiriläisinä he saattavat haluta suojella omia pitkän aikavälin etujaan yrityksessä sen sijaan että ajaisivat yrityksen etua. Vuokrajohtajilla ei ole tällaista poliittista agendaa ja voivat keskittyä saamaansa tehtävänantoon omaa etua ajamatta.

Lyhyistä suhteista pitkäaikaisia hyötyjä molemmille osapuolille
Vuokrajohtajilla on erikoisosaamista ja -kokemusta, jotka tuovat heille kunnioitusta asiakasorganisaatiossa. He voivat jakaa asiantuntemustaan palkkioksi työntekijöille, jotka ovat innokkaita kehittymään. Näin voidaan lisätä työntekijöiden sitoutumista. Työntekijät oppivat ja kasvavat työskentelemällä ulkopuolelta tulevan vuokrajohtajan kanssa

Mies ja nainen neuvottelutilassa

Mitä etua vuokrajohtajat tuovat?

Monista haasteista huolimatta useimmat vuokrajohtajat onnistuvat tehtävissään erinomaisesti. Yrityksen näkökulmasta ulkopuolisuudesta johtuvia näennäisiä rajoituksia voi käyttää mahdollisuuksien luomiseen. Vuokrajohtajat luottavat henkilökohtaiseen asiantuntemukseensa ja uskottavuuteensa.

Työskentely asiakasyrityksissä on kehittänyt heidän osaamistaan monipuolisesti ja usein merkittävästi laajemmin kuin työskentely työsuhteessa. Koska he eivät ole virallisesti osa asiakasyritystä, he voivat luoda yhteyksiä työntekijöihin, ja kasvattaa luottamusta objektiivisuuden ja riippumattomuuden ansiosta.

Kaksi ihmistä tietokoneiden äärellä. Nainen hymyilee.

Vuokrajohtajan odotetaan menestyvän tehtävässään

Vuokrajohtajilla ei ole tyypillisen työsuhteen mukanaan tuomaa tiettyä turvaa, joten he ovat erityisen fokusoituneita lisäarvon tuottamiseen. Heidän oletetaan menestyvän tehtävässään sen jatkumiseksi. Vuokrajohtajien ja palkattujen johtajien välillä on useita eroja.

Työsuhteessa olevat johtajat alkavat rakentaa vastavuoroista ”palveluspankkia” astuttuaan yrityksen riveihin. Vuokrajohtajien sopimusaika on puolestaan yleensä lyhyt, noin 1–3 vuotta, eikä tällaista sosiaalista pääomaa synny tai pysty hyödyntämään yhtä laajasti. He kuitenkin ovat erittäin kokeneita ihmisten motivoimisessa ja asioiden aikaan saamisessa ilman palvelusten pyytämistäkin.

Työsuhteiset johtajat osaavat suoraan organisaation kulttuurinormit, talon tavat, kun taas vuokrajohtaja saattaa rikkoa sanattomia sääntöjä siitä, milloin ja missä määrin on hyväksyttävää ilmaista mielipiteensä, ja hidastaa sääntöjä rikkomalla luottamuksen rakentumista. Toisaalta tämä tuo yleensä organisaatioon myös tervettä muutosta ja tekemisen meininkiä, joka voi olla hieman ruosteessa pitkään kehittyneessä organisaatiossa.

Yritysten päätöksentekoprosessi saattaa poiketa organisaatiokaavioista ja raportointikäytännöistä eikä vuokrajohtajalla välttämättä ole tiedossa kaikkia päätöksentekoon vaikuttavia henkilöitä tai seikkoja. Sen takia on tärkeää, että heillä on organisaatiossa riittävä tuki ja mandaatti tehtävien tekemiseen oikeilta henkilöiltä. Niinpä vuokrajohtajien on todistettava osaamisensa nopeasti heti tehtävän alkaessa ja hyödyntää esimerkiksi seuraavia asioita.

Organisaatiokohtainen inhimillinen pääoma

Ahkeruuden ja kunnioituksen osoittaminen ovat tapoja, joilla vuokrajohtajat voivat ansaita itselleen kunnioitusta ilman aiempaa mainetta. Mitä aktiivisemmin nämä ihmiset etsivät sitä aktiivisesti ja ottavat aktiivisesti käyttöön sisäisiä kykyjä, sitä enemmän hyväksyntää he saavat. Asiakkaat toivat esiin myös innostuksen, joka kasvaa nopeasti osoitettaessa ”nöyryyttä” ja arvokasta asiantuntemusta.

Mentorointi ja sponsorointi

Vuokrajohtajat käyttävät myös asemaansa ulkopuolisina asiantuntijoina luodakseen työntekijöille tilaisuuksia kehittyä ja loistaa – esimerkiksi ottamalla heidät mukaan heidän johtamiinsa projekteihin, valvomalla heitä heidän osallistuessaan ja antamalla heidän johtaa esityksiä, joissa raportoidaan projektin onnistumisista ylimmälle johdolle. Työntekijöillä on suuri halu oppia henkilöltä, jolla on paljon kokemusta ja asiantuntemusta.

Mies osoittaa fläppitaulua.

Suhteellinen vapaus organisaatiopolitiikasta ja -rajoitteista

Vuokrajohtajat käyttävät sopimuksen määräaikaisuutta hyväkseen saavuttaakseen työntekijöiden kunnioituksen ja luodakseen yhteyksiä. Työsuhteessa olevin johtajien voi olla vaikeampaa olla yhtä suorapuheisia, koska he ovat huolissaan siitä, että kaikki heidän sanomansa tai tekemänsä asiat voivat vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa yrityksessä.

Kaiken kaikkiaan, kyky puhua avoimesti, ilman huolta tulevaisuudesta asiakasyrityksessä, auttaa vuokrajohtajia ansaitsemaan kunnioitusta, jota he pystyivät sitten hyödyntämään rakentavassa yhteistyössä muiden kanssa. Tämä ulkopuolisuuden tuoma etu korostaa yhtä tärkeää ja hieman ikävääkin totuutta organisaatioista: Työntekijöiden on kannattavampaa miellyttää nykyistä johtoa kuin huolehtia organisaation pitkän aikavälin eduista.

Mitä sellaisia tarpeita on teidän organisaatiossanne, joissa vuokrajohtaja voisi kenties auttaa? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää.