Virnex logo

Kustannustehokkaan riskienhallinnan rakentaminen Efectellä

Kuten tiedät, organisaatiosi selviytymistä uhkaavia ongelmia voi ilmaantua milloin vain. Yrityksen kohtaamien riskien määrä on valtava. Riskienhallinnassa on kyse mahdollisten uhkien tunnistamisesta, ymmärtämisestä sekä käsittelystä siten, että asioiden pieleen menemisen mahdollisuus ja vaikutukset saadaan minimoitua. Miten sinä suojaat yritystäsi ja käytät Efecte pohjaisia riskienhallintamenetelmiä varmistaaksesi, että voit menestyä myös jatkossa?

On ratkaisevan tärkeää, että käytössäsi on järjestelmälliset riskinhallintakäytännöt. Se auttaa varautumaan epävarmuuksiin ja mahdollistaa tulevien toimintojen tarkemman suunnittelun. Ja jos riski toteutuu, se tarjoaa keinoja vähentää siitä aiheutuvia tappioita. 

Edut

Systemaattisen riskienhallinnan keskeisiä etuja ovat muun muassa: 

 • Tunnistaa vähemmän ilmeiset huolenaiheet helpommin 
 • Olla taloudellisesti vakaampi, kun riskien toteutuminen ei keikuta venettä liikaa 
 • Varmistaa, että yrityksesi voi jatkaa toimintaansa riippumatta siitä, mitä tapahtuu 

Organisaatiot, jotka ovat jo ottaneet Efecten käyttöönsä palvelunhallinnan prosessien osalta, voivat nyt nopeasti ja kustannustehokkaasti rakentaa riskienhallintakäytäntönsä samaan järjestelmään. Efecte on palvelunhallinta-alusta IT-, yritys- ja IAM-tarpeisiisi.

Mies osoittaa fläppitaulua.

Virnex on tehnyt yhteistyötä Efecten kanssa rakentaakseen liiketoimintaratkaisuja, jotka yhdistävät eri toiminnot yhteen järjestelmään mahdollistaen prosessien automatisoimisen IT:stä eri liiketoiminta-alueisiin sekä identiteetin ja käyttöoikeuksien hallintaan. 

Virnex on kehittänyt Efecte-alustan päälle riskienhallintaratkaisun systemaattisen riskienhallinnan helpottamiseksi.  Se sisältää riskinhallintaprosessien formalisoinnin vaikeuttamatta niitä liikaa. Modulaarisen suunnittelun ansiosta toteutus voidaan aloittaa vaiheittain aloittaen ydinasioista ja laajentaa toteutusta liiketoiminnan tarpeiden, resurssien ja organisaation kypsyystason mukaan. Ratkaisu perustuu yhteisesti sovittuihin standardeihin, kuten ISO31000 – 2018.  

Standardit

Kuten ISO on määritellyt standardissaan (ISO31000 – 2018), riskien hallinta perustuu tiettyihin periaatteisiin, viitekehykseen ja prosessiin (Kuva 1).  

Standardin määrittelemän riskinhallintaprosessin keskeisiä osia ovat: 

 • Riskiarviointi 
 • Riskin käsittely 
 • Viestintä ja ohjeistaminen 
 • Seuranta ja katselmukset 
 • Kirjaaminen ja raportointi 

Riskiarviointi koostuu kolmesta vaiheesta: riskien tunnistamisesta, analysoinnista ja merkityksen arvioinnista. 

 • Riskien tunnistamisen tarkoituksena on tunnistaa ja kerätä riskejä eri lähteistä, kirjata riskit ja kuvata ne sopivalla tasolla. 
 • Riskianalyysissä tunnistettuja riskejä käsitellään edelleen, jotta voidaan ymmärtää paremmin riskin syyt ja mahdolliset seuraukset ja tehdä riskin pisteytys sen todennäköisyyden ja vaikutuksen perusteella. Riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa myös muut asiaan liittyvät tekijät, kuten muut riskit, riskitapahtumat, riskikontrollit, riskien käsittelyn tehokkuus sekä käynnissä olevat muutokset ja kehitystyöt. 
 • Riskin merkityksen arvioinnissa riskinarviointi päättyy vertaamalla riskianalyysin tuloksia käytössä oleviin riskikriteereihin ja määrittelemällä riskin käsittelemiseksi tarvittavat lisätoimet. Riskin käsittelytavaksi valittu vaihtoehto ilmoitetaan riskivasteena, joka voi olla yksi neljästä vaihtoehdosta: Vältä, Pienennä, Jaa tai Hyväksy. 

Riskin käsittely kattaa valikoitujen riskinkäsittelytapojen suunnittelun ja toteuttamisen riskitason pitämiseksi päätetyllä tasolla. Käsittelytapojen valinta perustuu riskiarvioinnin yhteydessä tehtävään riskivastemääritykseen.  Riskinkäsittelyprosessi on iteratiivinen sisältäen säännölliset riskiarvioinnit, joilla reagoidaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, arvioidaan käsittelyn tehokkuutta ja riskiin liittyviä mahdollisia kontrolleja. 

Viestinnän ja kuulemisen tarkoituksena on sekä helpottaa tiedonkulkua ja riskeihin liittyvän tiedon jakamista koko organisaatiossa, että kerätä mahdollisimman paljon asiaankuuluvaa tietoa riskinhallintaprosessin tukemiseksi. 

Seurannan ja katselmuksien tavoitteena on seurata tällä hetkellä toteutettujen prosessien suorituskykyä ja varmistaa niiden jatkuva parantaminen. 

Kirjaamisen ja raportoinnin olisi oltava olennainen osa riskinhallintaa, jotta riskitilanne voidaan kommunikoida eri sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Toteutus

Virnexin riskienhallintaratkaisun toteutus sisältää:

 • Keskeiset riskinhallintaan liittyvät tietomallit, mukaan lukien keskitetty riskirekisteri, käsittelytehtävät, riskikontrollit, riskiarvioinnit sekä riskitapahtumat (kuva 2) 
 • Työnkulkujen ohjaaminen prosessin vaiheiden läpi 
 • Mahdollisuuden rakentaa yhteyksiä muihin prosesseihin ja tietomalleihin organisaation kypsyyden ja prosessien toteutustason mukaisesti 

Riskitilanteeseen liittyvää raportointia voi helposti toteuttaa joko Efecten itsensä tarjoamien visualisointiominaisuuksien avulla tai integroimalla yleisesti käytössä oleva BI-työkalu osaksi ratkaisua. Viereinen kuvankaappaus havainnollistaa PowerBI:n avulla laadittua riskiraporttia. 

Modulaarisen toteutuksen ansiosta prosessin toteutus on mahdollista tehdä vaiheittain. Luonnollinen lähtökohta on riskirekisteri, joka on rakennettu ”Riski”-tietomallin ja siihen liittyvän riskiarviointiprosessin ympärille.

Määrämuotoinen riskirekisteri mahdollistaa riskien järjestelmällisen kirjaamisen ja toimii pohjana prosessin jatkokehitykselle. Luontevia jatkokehityskohteita ovat muun muassa riskien käsittelytehtävät, -kontrollit, -tapahtumat ja rajapinnat muihin prosesseihin, kuten tapahtumien- tai muutostenhallintaan. 

Jos olet kiinnostunut kehittämään riskienhallintaasi hyödyntäen Efecte-pohjaista ratkaisua, ota yhteyttä Virnexiin. Voimme auttaa sinua käsittelemään ja kontrolloimaan yrityksellesi aiheutuvia kriittisiä riskejä