Virnex Group logo

Arkikäytössä se on kätevä ja hauska, tekee kuvistamme parempia ja antaa meille elokuvasuosituksia sekä puutarhanhoitovinkkejä.  Työelämässä ja tietojenkäsittelyssä se on mullistava asioiden tehostaja. Yhteiskunnallisena muutoksena se pakottaa meidät miettimään myös vallan ja vastuun kysymyksiä.  

Ai mikä se on? Se on AI eli tekoäly, jota kehitetään nyt valtavalla vauhdilla. 

Veikkaan, että seuraavan vuoden aikana tapahtuu kehitystä enemmän kuin on tapahtunut tähän asti yhteensä – ja kehitys on tähänkin asti ollut todella nopeaa, toteaa University of Illinoisista väitellyt Mikko Tuomela, joka työskentelee Virnexillä Lead Data Scientistina.

Apuri ihmisen ja tiedon välissä

Tekoälyä voidaan nykyään käyttää apuna miltei kaikessa – aina arkisesta tiedonhausta ja huomaamattomasta kuvien parantelusta mainonnan tai ohjelmistoarkkitehtuurin suunnitteluun. Tekoälyn lyömätön voima on sen kyvyssä käsitellä dataa ihmistä nopeammin, tehokkaammin ja suurempia määriä.

Tekoäly auttaa muuttamaan dataa liiketoiminnaksi.

Hän näkee AI:n yhden keskeisimmistä liiketoimintahyödyistä juuri sen kyvyn saada data tehokkaaseen käyttöön.

Monella yrityksellä on jo nyt paljon kaikenlaista tietoa toiminnastaan. Usein sen käyttö on kuitenkin vaivalloista ja vaatii hyvin täsmällisiä hakuja, jolloin valtaosa kerätystä tiedosta jää käyttämättä. Joskus olennainen tieto voi myös olla sellaista, ettei sitä osata edes etsiä, hän kuvailee.

Tekoälyn avulla tietomassa voidaan muuttaa arvoksi.
Se myös mahdollistaa täysin uudenlaisten tuotteiden, toimintamallien ja ideoiden syntymisen.

Ihmiselle datan tehokas käyttö näyttäytyy yleensä helppona käyttöliittymänä. Myös niiden suunnittelussa AI auttaa. 

Otetaan vaikka auto, joka kulkee moottorilla. Ei ihminen käytä moottoria eikä ymmärrä siitä mitään vaan ohjaa autoa miellyttäväksi muotoillusta ohjaamosta. Samanlaisen miellyttävän ja ymmärrettävän kerroksen AI voi luoda kaiken kerätyn tiedon ja ihmisen väliin, Tuomela kuvailee ja muistuttaa ”älykkyyden” olevan osa monia käyttämiämme järjestelmiä jo nyt.

Juuri liiketoimintatiedon hyödyntämisessä, eri teknologioiden hyötyjen yhdistämisessä ja käyttöliittymien suunnittelussa myös Virnex auttaa asiakkaitaan. AI:n avulla prosesseista saadaan sujuvampia, nopeampia ja vähemmän ihmistyötä vaativia, mikä usein tarkoittaa myös kustannustehokkuutta.  

Tekoäly vaatii jatkuvaa koulutusta

Ihmistä AI ei kuitenkaan poista yhtälöstä, Tuomela muistuttaa. Hän pitää tärkeänä avata tekoälyn käyttöön liittyviä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä samalla, kun intoillaan AI:n lyömättömästä potentiaalista. 

On tärkeää, että tekoälyn luomia mahdollisuuksia käytetään oikein ja sen hyödyntämiseen liittyvä vastuu tunnistetaan ja tunnustetaan. On myös hyvä muistaa, että innovaatiot vaativat edelleen rohkeita ihmisiä ja kykyä kyseenalaistaa, hän sanoo.  

Ihan lähitulevaisuudessa AI siis ei ole syrjäyttämässä ihmistä, joka kantaa vastuun, tekee päätökset ja myös kouluttaa tekoälyä jatkuvasti uuteen. 

Tekoälyllä ei ole mitään sellaista tietoa, jota sille ei ole annettu. Tekoälyä pitää jatkuvasti kouluttaa ja syöttää, joten ihminen käyttää valtaa siinä, millaista tietoa tekoäly hyödyntää, antaa ja tuottaa.  

AI ei myöskään ole aina ole oikeassa, joten myös arviointi tiedon luotettavuudesta jää ihmiselle. Tuomela kertoo väittelevänsä ChatGPT:n kanssa säännöllisesti ja koettelevansa sen muun muassa päättelykykyä sekä luotettavuutta matemaattisissa aiheissa. Vastaukset ovat usein vääriä ja puutteellisia. 

Rento juttelu tekoälyn kanssa on kuitenkin helposti lähestyttävä tapa lähestyä tietoa. Tulevaisuudessa tekoälyn avulla on mahdollista jutella vaikka omien dokumenttiensa tai koko tietokantansa kanssa ja löytää sieltä uusia oivalluksia, Tuomela ennustaa.

Miten käy vuorovaikutukselle?

Hänen toinen ennustuksensa liittyy ihmistenvälisen vuorovaikutuksen ja aitouden arvon korostumiseen tekoälyn kehityksen myötä. Mitä enemmän AI voi hoitaa tylsiä tehtäviä meidän puolestamme, sitä enemmän me tulemme työpaikoille toistemme takia, Tuomela sanoo. 

Ihmiset nauttivat edelleen aidoista kohtaamisista, vuorovaikutuksesta ja tunteista. Uskon ja toivon, että tekoäly ei vie näitä myöskään työelämästä, päinvastoin.  

Kuva kahdesta ihmisestä taukotilassa

Aidot kohtaamiset pitävät meidät myös kiinni todellisuudessa: Parhaan käsityksen maailmasta saa usein menemällä ulos ja tekemällä omia havaintoja, Tuomela huomauttaa. Siksi aidot kohtaamiset liittyvät myös tekoälykeskustelussa tärkeään kysymykseen vallasta. Jos olemme vain tiedon käyttäjiä, annamme vallan muille. 

Ajattelen, että tieto on sitä, miten asioita kuvataan: miten ne esitetään, mitä niistä kerrotaan ja mitä jätetään sanomatta. Valta on sillä, joka voi tehdä nämä valinnat.  

Tiedon käyttämiseen ja sen omia tarkoituksia palvelevan hyödyntämiseen liittyvä valta ja vastuu onkin olennainen kysymys myös AI:ta kehittäville ja käyttäville yrityksille. 

Tiedon turvallisessa käyttämisessä ei ole enää kyse vain datan turvallisesta säilyttämisestä ja käsittelystä vaan myös sen käytön eettisyydestä: mihin sillä halutaan vaikuttaa, Tuomela vetoaa. 

Siksi vastuun kantava, päätöksiä tekevä ja vuorovaikutuksessa oleva ihminen on edelleen myös Virnexin tärkein ja arvokkain teknologia.

Mukavat työpaikat ja luottamukselliset asiakassuhteet rakentuvat edelleen ihmisten välille. Niistä syntyy arvoa ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan, eikä niitä voi ulkoistaa koneelle.  

Haastattelun antoi Virnexin Lead Data Scientist, Mikko Tuomela.

Välillisesti lakisääteinen raportointi koskee kuitenkin merkittävästi suurempaa joukkoa yrityksiä. Raportointivelvolliset yritykset tulevat nimittäin tarvitsemaan runsaasti erilaisia tietoja omista alihankinta- ja toimitusketjuistaan. Pk-yritysten kannattaa siis varautua raportointivelvoitteiden laajentumiseen aivan lähitulevaisuudessa.

Raportointiin kannattaa myös suhtautua muutenkin kuin velvoitteena. Toiminnan mittaaminen ja seuranta mahdollistaa yrityksissä myös myönteisiä ja liiketoimintaa edistäviä uusia toimintamalleja. Lainsäädännön muutokset edistävät yritysten vastuullisuustekoja sekä syventävät ymmärrystä yritystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Näitä tietoja yrityksen kannattaa hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä sekä viestinnässä, jolloin yritys myös vahvistaa menestymisen edellytyksiään tulevaisuudessa.

Kyse ei siis ole pelkästään lainsäädännön vaatimuksista. Parhaimmillaan kestävyysraportoinnista muodostuu yrityksessä konkreettinen työkalu, jolle on käyttöä liiketoiminnan kehittämisessä. Kestävyysraportin tulee nimittäin sisältää informaatiota yrityksen toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä siitä, miten kestävyysseikat vaikuttavat yritykseen. Tällä tarkoitetaan tietoja muun muassa liiketoiminnan kestävyyden kehittämisestä ja tavoitteista.

Kun nykyistä useammat yritykset julkaisevat kattavampaa ja laadukkaampaa tietoa kestävyysnäkökohdistaan, myös pääomavirtoja pystytään ohjaamaan kestäviin sijoituskohteisiin entistä paremmin. Sijoittajien lisäksi yritysten toiminnan vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön kiinnostavat myös kuluttajia, kansalaisjärjestöjä, työntekijöitä ja monia muita sidosryhmiä. 

Lähivuosien aikana kestävyysraportointi asettuu siis samalle tasolle taloudellisen raportoinnin kanssa. Yksi merkittävä muutos on se, että kestävyysraportti sisällytetään jatkossa sisällyttämään toimintakertomukseen, joka liitetään tilipäätöksen kokonaisuuteen. 

Toinen merkittävä muutos on direktiivin vaatimus kestävyysraportin julkistamisesta digitaalisessa muodossa, jotta tiedonsaaminen on helpompaa. Se edesauttaa myös kestävyystietoja keräävien ja sitä välittävien yritysten toimintaa, kun tieto on esimerkiksi sijoitusrahastojen ja muiden finanssimarkkinatoimijoiden helposti hyödynnettävissä.

Kolmanneksi kestävyystietojen todenperäisyys on jatkossa annettava riippumattoman tahon varmennettavaksi. Kestävyysraportointidirektiivin mukaan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisesta vastaava tilintarkastaja voi toimia myös kestävyysraportoinnin varmentajana, jos hänellä on aiheeseen vaadittava erikoispätevyys. Oletettavaa onkin, että tilintarkastusyhtiöt tulevat jatkossa tarjoamaan yrityksille myös kestävyysraportoinnin varmennuspalveluja.

Useimmille pk-yrityksille kestävyysraportointi ja sen tuomat velvoitteet ovat täysin uutta. Harva pk-yritys on julkaissut vapaaehtoisesti vastuullisuusraporttia, vaikka vastuullisia ja kestävää kehitystä edistäviä toimia on usein tehty. Vastuullisuustyö tuokin mukanaan yritykseen ikään kuin uuden kielen, jolla kestävyydestä raportoidaan. Yksi kielen keskeisiä sanoja on olennaisuus.

Uuden direktiivin mukaan yrityksen on raportoitava kestävyysseikoistaniin sanotun kaksinkertaisen olennaisuuden periaatteen mukaisesti. Kaksinkertaisella olennaisuudellatarkoitetaan vaikutuksen olennaisuuden ja taloudellisen olennaisuuden huomioimista. Tätä olennaisuutta yritys arvioi itse ja on myös velvollinen perustelemaan, miksi jokin on tai ei ole olennaista. Olennaisuuden arviointi on ESRS-standardien mukaisen kestävyysraportoinnin lähtökohta.

Kestävyysraportoinnin yhteinen kieli konkretisoituu standardeihin, joita yritykset omilla mittareillaan seuraavat. Uusien vaatimusten mukaan raportointi tehdään tulevien ESRS-standardien (European Sustainability Reporting Standards) avulla.

ESRS-standardit

Uusimman tiedon mukaan ESRS-standardeja on 10. Kymmenen standardia on jaoteltu teemoittain ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnoinnin teemojen alle:

 1. Yritystoiminnan läpileikkaavat standardit kattavat yleiset liiketoiminnan raportointiaiheet, kuten hallinnon, strategian, riskit ja vastuullisuustavoitteet.
 2. Ympäristöraportoinnin standardeja ovat ilmastonmuutos, päästöt, vesivarat ja merten luonnonvarat, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemit sekä resurssienkäyttö ja kiertotalous.
 3. Sosiaalisen vastuun teemoista yritys raportoi tiedot oman ja arvoketjuun kuuluvien toimijoiden työntekijöistä sekä vaikutuksista vähemmistöihin ja kuluttajiin sekä loppukäyttäjiin.
 4. Hyvään hallintotapaan liittyvään raportointiin kuuluu yrityksen omaan liiketoimintaan liittyvät teemat.

Useimmat suomalaiset yritykset ovat tähän mennessä raportoineet GRI-standardien mukaan ja myös meidän tekemämme vastuullisuusohjelmat yrityksille noudattavat GRI-ajattelua. Muutos standardien välillä ei kuitenkaan ole suuri, sillä ESRS-standardien pohjatyössä on hyödynnetty nimenomaan GRI:tä.

Silti uusi kieli on uutta meille kaikille ja vaatii opiskelua. Standardien tulkintaan onkin luvattu lähiaikoina lisäohjeistusta ja yhteydenottokanava, jossa voi esittää ESRS-standardien soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Niitä varmasti tulee. Onneksi uuden opettelussa helpottaa tieto siitä, että sitä tehdään meidän kaikkien hyväksi. Kun raportoinnista saadaan yhtenäistä, siitä tulee hyvä työkalu toiminnan kehittämiseen ja vertailuun.

Jos haluat apua siihen, miten yhdistää raportointivaatimuksiin valmistautuminen liiketoiminnan kehittämiseen, autamme mielellämme.

Olen viimeisen kahden kuukauden aikana käynyt useammassa AI-aiheisessa seminaarissa, kuunnellut useita tekoälyyn liittyviä podcasteja, osallistunut koulutuksiin ja käynyt useita keskusteluja aiheesta. Tuntuu siltä, että vain yksi asia on varmaa. Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen on tullut täysin uuteen vaiheeseen ja ChatGPT on sen disruption ilmentymä. Nopeimmin ikinä levinnyt uuden työkalun käyttöönotto on jo nyt mullistanut työmaailmamme. Aluksi se vaikutti vain viattomalta uudelta sovellukselta, jonka kanssa on hauska leikkiä.  

Kaiken mullistava ChatGPT

ChatGPT lanseerattiin marraskuussa 2022. Vain vajaa vuosi sitten. Siinä ajassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa on kehitetty ennennäkemätön määrä sovelluksia, jotka ovat yhdistettävissä ChatGPT:n ja samaan aikaan muut toimijat ovat tuoneet kilpaa keinoälyllä tuotettuja ominaisuuksia omiin alustoihinsa ja sovelluksiin. Microsoft Copilot tuo marraskuussa AI:n lähemmäksi ja entistä helpommin saavutettavaksi kaikkeen asiantuntijatyön tekemiseen. Lähes kaikki käyttämämme markkinoinnin työkalusovellukset ja alustat ovat tuoneet tai ilmoittaneet tuovansa tekoälyn osaksi sovelluksen käyttöä. USA:ssa isot yritykset kouluttavat henkilöstöänsä vauhdilla käyttämään tekoälyä osana jokapäiväistä työtä.  

Nainen työskentelee keinoälyn kanssa

Sääntely lisääntyy

Mitä tehdään Euroopassa? Meillä isojen yritysten ensimmäisiä reaktioita AI:hin oli kieltää sen käyttö työlaitteilla. Euroopan Unioni loi puolessa vuodessa eurooppalaisen sääntelykehyksen ehdotuksen, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta maailmanluokan tekoälyn keskus ja varmistaa, että tekoäly on ihmiskeskeistä ja luotettavaa. EU:n mukaan tällainen tavoite johtaa eurooppalaiseen lähestymistapaan huippuosaamiseen ja luottamukseen konkreettisten sääntöjen ja toimien avulla.

Onko AI:n käyttö eettistä?

On varmasti erinomainen asia, että puhumme tässä hetkessä myös tekoälyn tuomista vaaroista, tietoturvasta, etiikasta ja säätelystä. Pahimmillaan tekoälyä hyödynnetään rikolliseen toimintaan. Sen avulla kaapataan taiteilijoiden, muusikoiden ja kirjailijoiden teoksia, ilman, että niiden tekijä ja luoja saa lantin lanttia. Tekoäly disruptoi ja muuttaa maailmaa ympärillämme niin nopeasti, että lainsäädännön ja regulaation on lähes mahdotonta pysyä perässä. Keskustelua siitä, mikä on eettisesti oikein ja hyväksyttävää tarvitaan. 

Robotti tekee töitä

Vain muutos on varmaa

Mutta samalla meidän pitää olla rohkeita, innovatiivisia ja uskaliaita.  Futuristi Amy Webb sanoi tämän vuoden Nordic Business Forumissa, että ensimmäistä kertaa elämässään hän on tilanteen edessä, jossa häneltä kysytään, mihin suuntaan jokin asia kehittyy, eikä hänellä ole vastausta. ”On liian aikaista ennustaa ja on liian monia skenaarioita, mihin tämä voi johtaa.”  Varmaa on, että AI muuttaa internetin sellaisena kuin me sen olemme oppineet tuntemaan. 

Rohkeutta ja pelisääntöjä 

Tässä hetkessä, kun maailmantalouden käyrät ovat alaspäin ja tulevaisuus näyttää ankealta monesta mittarista katsottuna, eikä vähiten ilmaston lämpenemisen suhteen, meidän täytyy olla uteliaita, testata ja kokeilla, löytää uusia tehokkaampia ja kestävämpiä tapoja käyttää AI:ta niin, että poistamme tylsiä, aikaa vieviä ja turhia työvaiheita ja käytämme kaiken luovan, empaattisen, tuntevan ja ainutlaatuisen aivokapasiteettimme keksiäksemme uusia tapoja tehdä töitä. Koska varmaa on, että niin tekevät kaikki muutkin, ja ne yritykset, jotka jäävät paikoilleen, eivät ole kohta enää olemassa.  

Rohkeuden lisäksi tarvitaan toki pelisääntöjä, koulutusta ja paljon puhetta ja alan asiantuntijoita, jotka johdattavat meitä rohkeasti kohti uutta maailmaa. Ja kukapa tietää, ehkä AI auttaa meitä myös historiamme toistaiseksi suurimman uhan elin ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. 

Kysyin ChatGPT:ltä miten se kiteyttäisi artikkelini sisällön ytimekkäästi. Tässä vastaus, jonka luomiseen meni arviolta 15 sekuntia.

”Artikkeli ”Hyvä paha AI” tutkii keinoälyn nopeaa leviämistä ja sen vaikutuksia työelämään sekä yhteiskuntaan, erityisesti huomioiden ChatGTP:n kaltaiset disruptiiviset teknologiat. Tekoälyn mahdollisuuksia ja uhkia kartoittaen kirjoitus nostaa esiin merkittäviä näkökulmia AI:n etiikasta, sääntelystä, tuottavuudesta ja innovaatiosta sekä pohtii, kuinka voimme navigoida uudessa AI-muokkaamassa ympäristössä rohkeasti ja eettisesti. Siinä korostetaan myös Euroopan roolia tekoälystrategian kehittämisessä ja tarvetta tasapainottaa teknologian hyödyntäminen sen mahdollisesti tuomien riskien ja haasteiden kanssa.” 

Nainen työskentelee tilastojen kanssa

Ps. Tämän artikkelin kuvat on tehty keinoälyn avustuksella tekstikomennolla eli promptilla.

Ota yhteyttä

Kirjoittaja on Virnex Groupin markkinoinnin liiketoimintajohtaja ja CMO.

Marika Mesimäki

CMO ja liiketoimintajohtaja markkinointi

+358 41 454 1861

Fibs (Finnish Business & Society, joka on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto) julkaisi Yritysvastuu 2023 -tutkimuksensa. Tutkimukseen vastasi 184 toimitusjohtajaa, yritysvastuusta vastaavaa johtajaa tai päällikköä liikevaihdoltaan Suomen tuhannesta suurimmasta yrityksestä. Kyselyssä selvisi, että vaikeat ajat – Ukrainan sota ja pandemia – ovat 72%:lla jopa lisänneet sitoutumista vastuullisuustavoitteisiin. Se on hyvä uutinen ja suunta, jota ei kannata kadottaa nytkään, kun kyselyn tekohetkellä vielä eri lukemissa ollut inflaatio ja talouden epävarmuus ovat vain kiristäneet vaikeuskerrointa.   

Kehitystä kuitenkin hidastaa osaajapula. Se nousee esiin keskeisimpänä pullonkaulana matkalla kestävämpään toimintaan: Vain 6% arvioi osaamisen olevan riittävää suhteessa yrityksen vastuullisuustavoitteisiin. Samalla vain 10 % pitää muutokseen käytössä olevia resursseja riittävinä suhteessa vastuullisuustavoitteisiin.  

Lukemat tuskin ovat poikkeuksellisia mikään suuren murroksen alkutaipaleella: Tietoa, halua ja tavoitteita on, mutta osaajia, tekijöitä ja tekoja puuttuu. Usein saattaa puuttua myös riittävän konkreettinen suunnitelma: Jos jaloja vastuullisuustavoitteita ei ole suunniteltu liiketoimintalähtöisesti eli niin, että ne oikeasti sekä palvelevat liiketoimintaa että ovat mahdollisia toteuttaa ja innostavia sitoutua, ne jäävät kauniiksi aikomuksiksi strategiapöydän pullanmurujen sekaan. Se ei ole kovin kestävä lähestymistapa liiketoiminnan kestävyyden kehittämiseen. 

Vain 6% arvioi osaamisen olevan riittävää suhteessa yrityksen vastuullisuustavoitteisiin. Se ei ole kovin kestävä lähestymistapa liiketoiminnan kestävyyden kehittämiseen.  

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on taulukko, jonka ylemmässä sarakkeessa on tavoite ja alemmasta lukema siitä, kuinka moni on tehnyt joitain toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi biodiversiteetin palautumista edistäviä tavoitteita on asettanut 42 % vastaajista, mutta vain 16 % on laatinut tieteeseen perustuvan suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Samoin tutkimus paljastaa, että yritykset pitävät edelleen kiinni kestämättömästä liiketoiminnastaan. Vain 16 % on luopunut kestämättömästä liiketoiminnasta ja vain 13 % on poistanut tuote- tai palveluvalikoimastaan vaihtoehdot, jotka eivät tue kestävää kehitystä. 

Vastuullisuus on verbi – konkreettisia tekoja. Teot vaativat myös resursseja ja osaajia.

Vastuullisuus on verbi – konkreettisia tekoja, kuten olemme tässä artikkelissa todenneet. Teot vaativat myös resursseja ja osaajia. Vastuullisuuden tärkein askel onkin kysymys siitä, kenen kanssa me sen otamme, sillä yksin jää varmasti puolitiehen. Me Virnexillä autamme hyvin monenlaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintansa kestävyyttä, hyvin monenlaisista lähtökohdista ja hyvin monenlaisilla tavoilla. Yhteistä kaikelle tekemisellemme kuitenkin on, että lähestymme kestävyyden kehittämistä aina liiketoimintalähtöisesti ja käytännöllisesti.

Autamme muotoilemaan strategisista tavoitteista aidosti mahdollisia, toteutettavia, konkreettisia ja mitattavia. Haastattelemme sidosryhmiä ja analysoimme kriittisesti olennaisuutta. Autamme miettimään kumppaneita, joiden kanssa teoista tulee vaikuttavampia. Vastuullisuusohjelman tärkeimmälle sivulle teemme taulukon, jossa valittujen tavoitteiden viereen kirjataan teot, mittarit, aikataulu ja vastuuhenkilöt. Siten vastuullisista tavoitteista ja lupauksistakin tulee aidosti kestäviä.  

Lähestymme kestävyyden kehittämistä aina liiketoimintalähtöisesti ja käytännöllisesti. Siten vastuullisista tavoitteista ja lupauksistakin tulee aidosti kestäviä.  

Kaikkea tekemistä ja osaamista ei siis todellakaan tarvitse löytyä talon sisältä. On myös paljon vaikuttavampaa, kun kestävämpiä valintoja tekee yhden sijaan kokonainen verkosto kilpailijoista ja saman alueen muista toimijoista aina alihankintaketjuihin ja asiakkaisiin saakka.

Yhteistyökumppaneiden vastuullisuus alkaa olla myös vaatimus: Tutkimuksen vastanneista yrityksistä 74 % tekee vastuullisuusraportointia. Se tarkoittaa, että he raportoivat myös alihankkijoidensa tavoista tehdä asioita. Siksi kestävyysvaatimukset koskevat yhä pienempiä yrityksiä. Vaatimuksen ovat kuitenkin mahdollisuuksia pienille ja ketterille, jotka voivat löytää liiketoimintaansa uutta potkua helpottamalla ison toimijan kestävää toimintaa käytännössä esimerkiksi tarjoamalla valmiita lukuja kestävyysraporttiin tai parempaa suunnittelua valmistettaviin tuotteisiin.  

Kestävyyden kehittämiseen kannattaakin suhtautua ennen kaikkea mahdollisuutena. Muutoksen tarve ja potentiaali on niin valtava, että siitä riittää varmasti osansa jokaiselle toimijalle ja pienimmällekin yksityiskohdalle.  

Tartutaan tähän mahdollisuuteen yhdessä.  

Lue lisää palveluistamme: Vastuullisesta strategiasta, vastuullisuusohjelmista  ja vastuullisuustiimistä palveluna.

Tutkimuksen yhteenvetoon pääset tästä.

Ikävä kyllä pysähtyä ei voi, jos haluaa pysyä mukana kisassa. Nyt ei ole oikea hetki karsia ja hidastaa, sillä perässä juoksemalla ei voiteta – se uuvuttaa nopeasti. Sen sijaan on etsittävä voittavat rytmit ja askeleet. Vaikeista ajoista selviävät ne, jotka eivät yritä pysytellä mukana vaan ne, jotka ottavat oikeat askeleet oikealla hetkellä.  

Siinä me Virnexillä autamme mielellämme – aina liiketoiminnan digitaalisten prosessien ja palveluiden  konkreettisesta tehostamisesta kestävän strategian suunnitteluun, verkkopalveluiden toteutukseen ja markkinoinnin toimenpiteisiin.  

Siis mitä kannattaa tehdä, jos haluaa liiketoiminnastaan kestävää, kannattavaa ja kustannustehokasta epävarmassa markkinatilanteessa? Valitsemme kuusi tässä hetkessä tehokkainta Virnex-palvelua, joiden avulla voit varmistaa liiketoimintasi chachachan myös vaikeina aikoina. Tässä, olkaa hyvät. On aika kääriä ne kuuluisat hihat.  

Vaikeista ajoista selviävät ne, jotka eivät yritä pysytellä mukana vaan ne, jotka ottavat oikeat askeleet oikealla hetkellä.

1. Strategian päivitys 

Kaikki lähtee strategisista tavoitteista ja suunnitelmasta niihin pääsemiseksi. Yksittäiset toimenpiteet ilman johdonmukaista suunnitelmaa ovat harvoin kannattavia, mitattavia tai kokonaisuutta edistäviä.  

Hyvä strategia huomioi toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä sidosryhmien odotukset ja lähtee vastaamaan niihin. Epävarmoina aikoina strategiatyöskentelyssä kannattaa huomioida myös erilaisia tulevaisuusnäkymiä. Miten ne vaikuttavat meihin, vahvuuksiimme tai tavoitteisiimme?  

Asiantuntijoidemme kanssa rakennat kestävän strategian yrityksesi menestymiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Strateginen suunnittelu

Yksittäiset toimenpiteet ilman johdonmukaista suunnitelmaa ovat harvoin kannattavia. 

2. Datan kerääminen ja tiedolla johtaminen  

On hyvä asettaa tavoitteet, tuntea maasto ja tehdä suunnitelma, mutta yhtä tärkeää on olla selvillä siitä, mitä yrityksessä ja sen ympärillä tapahtuu jo nyt – siis tietää, missä mennään. Vain siten voi optimoida liiketoiminnan ennustettavuutta, kannattavuutta, kustannustehokkuutta ja kestävyyttä. Datalähtöinen johtaminen perustuu faktaan: mitattuihin tunnuslukuihin yrityksestä ja ympäristöstä. Epävarmoina aikoina ei kannata arvailla vaan tietää, mitata ja optimoida.  

Mies ja nainen neuvottelutilassa

Epävarmoina aikoina ei kannata arvailla vaan tietää, mitata ja optimoida. 

3. Prosessien tehostaminen ja älykäs automaatio  

Tekoäly, automaatio ja digitalisoidut prosessit ovat yrityksen paras apu, kun haetaan lisää tehokkuutta, ketteryyttä ja kustannussäästöjä. Prosessien digitalisointi tekee prosesseista hallittavia, mitattavia, monistettavia ja skaalattavia, mikä tehostaa toimintaa myös tulevaisuudessa.  

Älykäs automaatio vähentää manuaalista työtä hyödyntämällä analytiikan, tekoälyn, koneoppimisen ja dataintegraatioiden käyttöä automatisoitujen päätösten tekemisessä. Kun ihmisten työn osuus prosesseissa vähenee, heille jää enemmän aikaa keskittyä lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle, luoviin tehtäviin, strategian kehittämiseen ja päätösten tekemiseen. Tämä kasvattaa koko organisaation tuottavuutta. 

Digitalisointi antaa myös johtamiseen, kannattavuuden ja kestävyyden optimointiin sekä strategiseen päätöksentekoon tarvittavaa dataa ja ennustettavuutta. Virnex tarjoaa markkinoiden parhaat työkalut prosessien digitaaliseen sujuvoittamiseen – oli kyse sitten markkinoinnista, tuotannonhallinnasta, HR:stä tai IT-palveluista sekä älykkääseen automaatioon kehittämämme Virnex Intelligent Business Automation (VIBA) -ratkaisun avulla.  

Digitalisointi antaa myös johtamiseen, kannattavuuden ja kestävyyden optimointiin sekä strategiseen päätöksentekoon tarvittavaa dataa ja ennustettavuutta.   

4. Toimivat ja turvalliset verkkosivut ja -kaupat 

On tärkeää, että yrityksen sisäiset asiat palvelevat liiketoiminnan tavoitteita tehokkaasti, mutta yhtä tärkeää on tuoda asiakkaat tarjottavien tuotteiden ja palvelujen äärelle. Siksi yrityksesi täytyy löytyä verkosta ja palvella vakuuttavasti myös siellä.  

Virnex toteuttaa laadukkaita, turvallisia ja löydettävyydeltään optimoituja verkkosivuja ja verkkokaupparatkaisuja. Tavoitteellisilla verkkosivuilla varmistat, että liiketoimintasi on näkyvää ja tuottavaa myös siellä, missä markkinat ovat – eli verkossa.  

Yrityksen täytyy löytyä verkosta ja palvella vakuuttavasti myös siellä.  

5. Markkinointi – ja vielä kerran markkinointi!  

Menestyvän liiketoiminnan ratkaisee lopulta vain yksi asia: asiakkaat. Siksi markkinointi on kriittinen liiketoiminnan funktio erityisesti heikkoina aikoina. Kilpailu asiakkaista käydään verkossa – paitsi tekemällä ostamisesta helppoa toimivilla verkkosivuilla ja -kaupoilla, myös etsimällä tavoitellut asiakkaat verkosta kohdennetuilla sisällöillä sekä ohjaamalla heidät ostamisen äärelle.  

Luovat ratkaisut, oikeat kanavat, optimoidut ja kohdennetut sisällöt sekä ketterät digitaaliset työkalut tarjoavat kustannustehokkaita tapoja tavoittaa oikeat asiakkaat vaikuttavasti.

Kuva tietokoneesta

Menestyvän liiketoiminnan ratkaisee lopulta vain yksi asia: asiakkaat. 

Virnexin laajasta palvelutarjonnasta löydät asiantuntijat, tekijät, ratkaisut ja välineet kaikkiin nykyaikaisen liiketoiminnan edellytyksiin.
Tutustu meihin ja ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten varmistamme menestyksenne askeleet! 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Usein puhutaan tiedolla johtamisen ohella myös Business Intelligencesta (BI), joka nykyään kattaa dataan liittyvät teknologiat, prosessit ja parhaat käytänteet. Organisaatioita taas kehitetään tieto- tai dataohjautuviksi.

Tiedolla johtamisen viitekehyksemme tunnistaa BI:n kriittiset menestystekijät sekä niiden maturiteetin. Malli perustuu alueen viimeisimpään tutkimustietoon sekä kokemukseemme eri toimialojen organisaatioiden tieto-ohjautuvuuden kehittämisestä. Mallin ydinajatuksia on, että tieto-ohjautuvuus edellyttää organisaatiolta toimintakulttuurin kehittämistä asianmukaisen teknologian tueksi.

Nainen työpisteella

Kiteytämme tieto-ohjautuvuuden perusteet seuraavasti:

 • Liiketoimintastrategia ohjaa tieto-ohjautuvuuden kehittämistä ja kehityspanostusten suuntaamista.
 • Tieto-ohjautuvuuden kehittämisen edellytys on johdon sitoutuminen ja tuki.
 • Tiedolla johtaminen edellyttää onnistuneiden teknologiavalintojen ja riittävän teknisen osaamisen lisäksi dataymmärrystä ja -taitoja sekä vuorovaikutusta.
 • Tiedolla johtaminen on organisaation toimintamalli, jota kehitetään ja ylläpidetään yhdessä.
 • Tiedolla johtamisen tavoitteena on tukea organisaation liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Tiedolla johtaminen on organisaation toimintamalli, jossa organisaatio hyödyntää dataa tehokkaasti liiketoiminnassa, tekee päätökset tietoon perustuen ja mittaa tavoitteiden saavuttamista datan avulla.

Miten kehitämme tieto-ohjautuvuutta?

Kuten J.K. Paasikivi aikoinaan totesi, Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tieto-ohjautuvuuden kehittäminen kannattaa siis aloittaa nykytilanteen kartoittamisesta sekä tavoitetilan selkiyttämisestä (nykytila-analyysi, strategia ja visio). Tämän jälkeen voimme lähteä määrittelemään toimenpiteitä, joilla nykytilan ja tavoitteiden kuilu kurotaan umpeen (tiekartta).

Tiedolla johtaminen on yhteistyötä, ja siksi suosimme kehitystyössä työpajoja. Samalla osallistamme, oivallutamme ja luomme yhteistä tiedolla johtamisen mallia ja käytänteitä organisaatioonne. Tiedolla johtamista kannattaakin ajatella organisaation omana toimintamallina datan suhteen.

Asioista ei tarvitse tehdä monimutkaisia. Tiedolla johtamisen kehittämisessä kaikkea ei tarvitse – eikä voi – tehdä kerralla. Organisaation kehittämistä tulee miettiä kokonaisuutena. Samaan aikaan teknologisen kyvykkyyden kanssa on kehitettävä ihmisten osaamista ja organisaation omia käytänteitä.

 Liian isoja harppauksia kannattaa välttää. Organisaation ja ihmisten on pysyttävä kehityksessä mukana, ja toiminnan on oltava mielekästä ja tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on edetä sopivan kokoisin askelin sekä saada aikaan positiivinen kierre.

Tiedolla johtamisen kehittäminen on siis pitkäjänteistä, mutta mielenkiintoista puuhaa. Yksi ilmaisista neuvoistani tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä on, että datan laatu paranee väistämättä, kun sen elinkaaresta tehdään läpinäkyvä ja työntekijät näkevät oman toimintansa vaikutukset tiedon hyödyntämisen eri vaiheissa.

Opastamme mielellämme tiedolla johtamisen kokonaisuuden hallinnassa ja autamme tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä. Varoitamme sudenkuopista, joihin organisaatiot usein kompastuvat. Valmennamme johtoa ja kasvatamme organisaation datataitoja ja -ymmärrystä. Tavoitteenamme on opettaa organisaatiota kehittymään itse ja omaksumaan jatkuvan oppimisen toimintatavat.

Sormi osoittaa fläppitaulua.

Kolme neuvoa datamatkalle

Tiedolla johtamisen konsulttina olen ollut tukemassa lukuisia eri toimialojen organisaatioita tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä. Mitkä ovat tärkeimmät neuvoni datamatkalle?

 1. Organisaatioiden tulee tunnistaa, mikä data on olennaista liiketoiminnan kehittämisessä. Vastaukset löytyvät liiketoimintastrategiasta, sillä tiedolla johtamisen päämäärä on tukea organisaatiota strategian toteuttamisessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa.
 2. Tiedolla johtamista voi – ja kannattaa – tehdä ja suunnitella systemaattisesti ja päämäärätietoisesti. Tiedolla johtaminen ei ole rakettitiedettä, vaan suunnitelmallista ja pitkäkestoista puurtamista. Oikoteitä onneen ei ole.
 3. Johdon tuki on edellytys myös tieto-ohjautuvuuden kehittämiselle. Johdon on tärkeä ymmärtää, mistä tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä on kyse, mikä on oman organisaation tiedolla johtamisen maturiteetti ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan sen kehittämisessä.

Teknologia on tiedolla johtamisessa pienin murhe. Tieto-ohjautuvuuden kehittäminen onnistuu vain silloin, kun koko organisaatio saadaan mukaan. Kyseessä ei siis ole pelkästään teknologiaharjoitus – on muistettava myös ihmiset.

Tekstin on kirjoittanut Virnexin Hanna Pakka, tiedolla johtamisen Lead Advisor.

Kuva Hanna Pakka
 1. Jostakin vastuussa oleva
 2. vastaava, vastuunalainen, vastuuvelvollinen.
  Esimerkiksi: Vastuullinen johtaja. Tulosvastuullinen. Työsuojelusta vastuulliset henkilöt.
 3. josta on (suuri) vastuu
 4. joka aiheuttaa vastuun.
  Esimerkiksi: Vastuullinen virka, asema, tehtävä

Näin määrittelee suomisanakirja.fi sanan vastuullinen. Sanan merkitys on hyvä tarkistaa, sillä tänä päivänä sitä käytetään yhtä innolla ja huolimattomasti kuin muutama vuosi sitten samoissa piireissä trendannutta tarina-sanaa: Jokaisella yrityksellä piti olla tarina, vaikka juuri kukaan, joka aiheesta intoili, ei oikeastaan edes tiennyt, mitä se tarkoitti.

Vastuullisuudella ja tarinalla on muutakin yhteistä: Lähtökohtaisesti jokainen yritys on vastuussa jostakin, jokaisella yrityksellä on velvollisuuksia ja liiketoiminnan harjoittaminen aiheuttaa vastuita. On siis hieman kyseenalaista kertoa, että olemme vastuullinen yritys. Nytkö te sen vasta ymmärsitte?

Myös tarina yrityksellä on joka tapauksessa: joka tapauksessa sen kanssa tekemisissä olevat tahot luovat sen viestinnästä ja toiminnasta (tai niiden puutteesta) oman tulkintansa – oman tarinansa. Sitä ei tarvitse erikseen kirjoittaa. Sen sijaan kannattaa miettiä, millaisen tarinan aineksia yritys tarjoaa. Tässä kohtaa – yrityksen vastuullisen toiminnan ja siitä muodostuvien tarinoiden leikkauspisteessä – sijaitsee kolmas kuvioon kuuluva ja yhtä lailla laveasta määritelmästä kärsivä trendisana: vastuullisuusviestintä. Mitäs se sitten on?

Yritysviestinnällä on valtava vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan me yhteistä palloamme pyöritämme.

Se on keskeinen osa yrityksen vastuullista toimintaa. Se ei ole vain yrityksen vastuullisuusteoista kertomista – yksisuuntaista tiedottamista, sädekehän kiillotusta ja sitä, mitä me haluamme itsestämme kertoa. Se on sen ymmärtämistä, että yritysviestinnällä on valtava vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan me yhteistä palloamme pyöritämme. Katukuvasta tai somefeedista todellisuuteemme tunkeutuvat kertomukset (eli markkinointi ja viestintä) vaikuttavat voimakkaasti asenteisiimme, ihanteisiimme ja siihen, mitä pidämme kannatettavana. Vastuullinen yritys siis ymmärtää paitsi konkreettisen toimintansa, myös markkinointinsa ja viestintänsä vaikutukset.

Vastuullisuusviestinnän tehtävä onkin paitsi luoda kysyntää vastuulliselle toiminnalle ja sitä kautta tehdä vastuullisesta toiminnasta sekä kannattavaa että kannatettavaa, myös lisätä niin kuluttajien, sidosryhmien, rahoittajien, kilpailijoiden kuin päättäjienkin ymmärrystä siitä, miten toimimalla meillä on enemmän toivoa.

Parhaita yritystarinoita ei kirjoiteta vaan ne eletään.

Tämän yhteiskunnallisen tehtävänsä lisäksi vastuullisuusviestintä haastaa aina myös sisäisesti. Kun yrityksen tapa toimia muotoillaan virkkeiksi, on pakko tehdä paljastavia sanavalintoja: käytämmekö verbejä, joilla kerromme siitä, mitä ihan oikeasti teemme vai kuvailemmeko itseämme laveilla adjektiiveilla, joilla lähinnä yritämme vaikuttaa vastuullisilta.

Aito vastuullisuus elää verbeissä. Se on toimintaa. Se pienentää päästöjä, vähentää hukkaa, hidastaa luotokatoa, lisää kiertotaloutta, tuottaa ja sijoittaa voittoja reilusti, saa ihmiset voimaan paremmin ja työskentelemään turvallisemmin. Oikein viestittynä se myös vaikuttaa asenteisiin ja haastaa muutkin toimimaan paremmin.

Ja mikä parasta, tällaisesta toiminnasta syntyy tarina, johon kaikki haluavat mukaan. Siksi parhaita yritystarinoita ei kirjoiteta vaan ne eletään.