Kestävä kehitys

Vastuullisuus sekä ympäristöstä huolehtiminen ovat Virnexin tärkeitä toimintaperiaatteita kestävän kehityksen edistämiseksi. 

arrow

Esittely

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Me välitämme Virnexissä niin ihmisistä kuin ympäristöstämme. Tämä näkyy konkreettisesti toimintatavoissamme. Virnex allekirjoitti vuonna 2021 Lahden kaupungin kanssa ilmastositoumuksen, jossa asetettiin tavoitteet toimenpiteistä kasvihuonepäästöjen vähentämistä vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Virnexin vastuullisuusohjelma perustuu YK:n julkaisemaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan.

Haluamme olla oikeudenmukainen ja osallistava työnantaja ja kumppani läpi arvoketjumme. Tämä edellyttää meiltä systemaattista due diligence -prosessia sekä kokonaisvaltaista toimintatapaa toimittajiemme ja muiden arvoketjuumme sisältyvien kumppaneidemme kanssa. Jatkamme arvolähtöisen yrityskulttuurimme kehittämistä varmistaaksemme, että kaikki työntekijämme näkevät Virnexin oikeudenmukaisena ja osallistavana yrityksenä.

Miten toimimme

Vastuullisuus ja eettisyys ovat toimintamme perusta

Virnex tekee kannattavaa liiketoimintaa vastuullisesti ja eettisesti toimien. Olemme asiakkaidemme strateginen kumppani, ja toimintamme vastuullisuus on tärkeää asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Työntekijämme pitävät työnantajan vastuullisuutta tärkeänä asiana. Edellytämme toimitusketjussa mukana olevien yritysten vastuullisuutta.

Yhteiset periaatteet

Jokainen työntekijämme sitoutuu noudattamaan yhteisesti sovittuja periaatteitamme omassa työssään:

Ammattimaisuus | Luotettavuus | Toisiemme arvostaminen | Asiakkaan arvostaminen | Läpinäkyvyys & itseohjautuvuus | Kehittyminen | Kasvuhakuisuus | Tuottavuus

Nämä periaatteemme ohjaavat käyttäytymistämme ja päätöksentekoamme sekä yksilöinä että organisaationa jokapäiväisessä työssämme. Arvot ovat läsnä, kun työskentelemme yhdessä, kohtaamme toisiamme, asiakkaitamme ja sidosryhmiämme ja tavassamme tehdä liiketoimintaa. Intohimomme on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä pitkäjänteisesti ja vaalimme pitkäkestoisia asiakassuhteita. Toimintamme on avointa ja ammattimaista. Viestimme totuudenmukaisesti ja osoitamme olevamme luottamuksen arvoisia. Innostamme toinen toistamme kasvamaan uusiin haasteisiin. Tahdomme kehittyä ja menestyä yhdessä.

line

Kestävä kehitys Virnexissä

Teemme ilmastotyötä

Minimoimme ja korvaamme CO2 päästömme nettonollapäästöihin pääsemiseksi

Noudatamme periaatteita

Ne ohjaavat käyttäytymistämme ja päätöksentekoamme

h

Asetamme tavoitteita

Sitoudumme YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Edistämme ihmisoikeuksia

Pidämme huolta tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumisesta toimintaympäristössämme

Ketä me olemme

Virnex on kotimainen yritys, joka auttaa asiakkaitaan edistämään liiketoimintaansa asiantuntijoilla, teknologiapalveluilla ja konsultoinnilla.

Me tiedämme, että yrityksesi keskittyy mieluummin ydinliiketoimintaansa, joten teillä ei ole aikaa ja kapasiteettia pysyä ajan tasalla uusimmista teknologioista ja parhaista käytännöistä jatkuvasti. Niinpä Virnex raivaa tietä puolestasi paremmalle ja tehokkaammalle liiketoiminnalle digitaalisen muutoksen sekä asiakaspalvelun ja toiminnan optimoimisen kautta.

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Me Virnexissä sitoudumme YK:n Global Compact -aloitteeseen ja edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita erityisesti seuraavilla painopistealueilla:

  • Ihmisoikeudet

Sitoudumme kunnioittamaan tasa-arvoa sekä perusoikeuksia ja edistämme kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla kestäviä, vastuullisia ja osallistavia käytäntöjä.  Vahvistamme ihmisoikeuksia suojelevaa toimintaympäristöä tarpeen mukaan puuttumalla ihmisoikeusloukkauksiin YK:n ohjeiden mukaisesti (due diligence).

  • Hyvinvoiva, moniarvoinen työyhteisö

Sitoudumme järjestämään työntekijöille turvalliset työolosuhteet ja noudatamme tasapuolisesti käytössämme olevia työsopimusehtoja. Kohtelemme kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja maksamme oikeudenmukaisen korvauksen tehdystä työstä. Edistämme sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla. Työntekijöitä palkatessa valitsemme tehtävään sopivimman henkilön sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta riippumatta. Edistämme tasa-arvoa henkilökohtaisen urasuunnittelun avulla. Asiantuntijaorganisaatiossamme sosiaalisen vastuun kehittäminen on tärkeää: Avoin keskustelukulttuuri ja kollegiaalinen tukiverkosto edistää fyysisesti eri paikoissa työskentelevien asiantuntijoiden työhyvinvointia ja -työterveyttä. Haluamme työntekijöidemme uskaltavan kertoa avoimesti myös eriävät mielipiteet, emmekä hyväksy syrjintää. Kannustamme työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan esimerkiksi työsuhde etujen avulla. Teemme säännöllisesti kirjallisen työhyvinvointikyselyn ja seuraamme työntekijäkokemusta Employee Net Promoter Score -menetelmän avulla.

  • Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Kartoitamme säännöllisten kehityskeskustelujen avulla työntekijöiden halua kasvaa uusien, toimeksiantojen ja projektien parissa, organisaation tukemana. Kannustamme työntekijöitä opiskelemaan ja alan sertifikaattien suorittamiseen, myös taloudellisesti. Koulutamme myös asiakkaidemme henkilöstöä ja jaamme osaamistamme erilaisissa yhteistyöprojekteissa mm. korkeakoulujen kanssa. Käytämme OKR-menetelmää jatkuvan palautteen antamiseksi ja saamiseksi.

  • Ympäristöystävällinen liiketoimintaa

Sitoudumme toimimaan ja kehittämään liiketoimintaamme ympäristönäkökohdat huomioiden, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Sähkömme tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä ja toimistojen aikaohjattu valaistus vähentää sähkön turhaa käyttöä. Teemme harkittuja hankintoja ja valitsemme energiatehokkaita pitkäikäisiä laitteita. Käytöstä poistuvat ICT-laitteet ja älypuhelimet ohjaamme uusiokäyttöön.  Pyrimme vähentämään sekajätteen määrää ja pitämään arvokkaat luonnonvarat kierrossa lajittelemalla jätteet. Työtehtävien ja asiakkaiden salliessa hybridi- ja etätyö on mahdollista. Järjestämme sisäiset palaverit etäkokouksina ympäristökuormituksen minimoimiseksi.

Virnex allekirjoitti Lahden kaupungin kanssa ilmastositoumuksen 30.11.2021. Lahti on sitoutunut tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Laskemme vuoden 2022 aikana liiketoimintamme aiheuttamat päästöt ja määritämme tavoitteemme, joilla edistämme omalta osaltamme hiilineutraalia ja kestävää taloutta. 

  • Läpinäkyvä, vastuullinen hallintotapa

Sitoudumme tarkastelemaan avoimesti ja rehellisesti toimintamme ympäristövaikutuksia, vastuullisuutta ja sosiaalisen kestävän kehityksen edistämistä yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Hallinnon avoimuus mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen kestävällä tavalla. Virnex haluaa maksaa yhteisö- ja arvonlisäverot Suomeen ja hoitaa myös henkilöstön palkat ja muut palkkiot Suomen lain mukaisesti. Emme myöskään toteuta aggressiivista verosuunnittelua. Käymme asiakkaiden kanssa keskustelua Virnexin vastuullisuuteen liittyvistä odotuksista. Toistuvan vastuullisuuskyselyn avulla saamme ehdotuksia vastuullisuustyömme kehittämiseksi henkilöstöltä. Valitsemme vastuullisesti toimivia kumppaneita ja sijoitamme vastuullisiin yrityksiin. Yrityskaupat valmistelemme aina huolellisesti due diligence -periaatteen mukaisesti.

Yhteydenotto
Jarkko Multanen

Jarkko Multanen

Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja

line

Ota yhteyttä